TƯ VẤN THUẾ

Với quy định hiện nay, các khoản phạt do không tuân thủ đúng các nghĩa vụ thuế đúng thời hạn là rất cao, các nhà đầu tư cần được tư vấn thuế để đảm bảo rằng các nghĩa vụ thuế đã được tính toán một cách đầy đủ. Để giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thuế, TVAC cung cấp dịch vụ thuế hoàn chỉnh cho khách hàng trong một môi trường thuế phức tạp, trong đó việc tuân thủ quy định thuế sẽ được thỏa mãn, kế hoạch về thuế sẽ được thực hiện và có sự liên lạc phù hợp với thị trường và cơ quan quản lý thuế. 

Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi bao gồm: 

Tuân thủ về quy định thuế

•	Kê khai thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT) hàng tháng và chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế; 
•	Kê khai thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp hàng tháng và lập quyết toán thuế năm; 
•	Kê khai thuế Thu Nhập Cá Nhân hàng tháng, lập quyết toán năm và đăng ký thuế; 
•	Tính thuế Nhà Thầu phải nộp và kê khai hàng tháng;
•	Lập kê khai hàng năm về chuyển giá; 
•	Các vấn đề khác về thuế. 

Báo cáo hàng tháng của chúng tôi đề cập đến cơ sở cũng như thông tin đầu vào cho công việc đã thực hiện và chúng tôi cũng sẽ đưa ra những đánh giá đối với nghĩa vụ thuế tiềm tàng nếu có. 

Kiểm toán thuế và các tranh chấp vế thuế 

Chúng tôi thường xuyên được đề nghị hỗ trợ cho quyết toán thuế hoặc cho các tranh chấp về thuế với cơ quan thuế. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm thực hiện các yêu cầu này. 
 
Các dịch vụ tư vấn thuế khácKE_TOAN.html
KIỂM TOÁNKIEM_TOAN.html
TRANG CHỦTRANG_CHU.html
ĐỘI NGŨ DOI_NGU.html
TUYỂN DỤNGTUYEN_DUNG.html

© Bản quyền TVAC 2010

Chọn ngôn ngữ

Mang đến niềm tin và giá trị

KIỂM TOÁNKIEM_TOAN.html
TƯ VẤN THUẾ
KẾ TOÁNKE_TOAN.html
TƯ VẤN PHÁP LÝTU_VAN_PHAP_LY.html
TƯ VẤNTU_VAN.html

DỊCH VỤ

TƯ VẤNTU_VAN.html
TƯ VẤN PHÁP LÝTU_VAN_PHAP_LY.html
KẾ TOÁNKE_TOAN.html
SƠ ĐỒ TRANG WEBSO_DO_TRANG_WEB.html
LIÊN HỆLIEN_HE.html